Shipping policy

Zasady składania Zamówienia i wysyłka Produktu

1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.

2. Aby złożyć zamówienie należy dodać Produkt do Koszyka oraz kliknąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub o podobnym brzmieniu, a następnie wypełnić formularz poprawnymi danymi.

3. Zamówienie dochodzi do skutku, gdy Klient prawidłowo wypełni dane w tym dane do wysyłki (dane kontaktowe, adres, telefon, adres e-mail) lub zaloguje się w formularzu zamówienia.

4. Przy wypełnianiu Formularza Zamówienia zalecana jest dokładność i staranność. Błędnie wypełniony formularz zawierający, nieprawidłowe, niekompletne dane może spowodować niezawinioną przez Sprzedawcę niemożność prawidłowej realizacji umowy.

5. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje od Sklepu potwierdzenie na adres e-mail o przyjęciu zamówienia.

6. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się potwierdzenie Zamówienia wysłane na adres e-mail Klienta.

7. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia rozpoczyna się z momentem zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy za dany Produkt zakupiony przez Klienta.

8. Wysyłka na terenie Polski oraz wysyłka za granicę wiąże się z poniesieniem dodatkowego kosztu przez Klienta. Koszt ten jest uzależniony od danego kraju i został on określony w Formularzu Zamówienia. Koszt wysyłki w Formularzu Zamówienia podany jest każdorazowo w odniesieniu do danego rodzaju Produktu i może się różnić ze względu na zamawiany Produkt, ilość Produktów lub kraj wysyłki. 9. Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej. Termin doręczenia zazwyczaj wynosi około 7 dni roboczych od momentu wysłania Produktu i może być uzależniony od działania firmy kurierskiej. Informacje odnośnie planowanego czasu doręczenia przesyłki dostępne są w Formularzu Zamówienia.

10. Odbierając Produkt zaleca się aby Klient zbadał go celem wykrycia ewentualnych jego wad i sporządził odpowiedni protokół szkodowy w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę.

11. Z momentem odebrania Produktu na Konsumenta przechodzi ryzyko dotyczące uszkodzenia lub przypadkowej utraty Produktu. Na Klienta nie będącego

Konsumentem ryzyko to przechodzi z momentem przekazania Produktu podmiotowi doręczającemu.

12. Czas realizacji Zamówienia: wszystkie Zamówienia zostają wysłane raz w tygodniu, w niektórych przypadkach Sprzedawca może przyspieszyć realizację Zamówienia. Czas realizacji zależy również od daty zaksięgowania wpłaty za Produkt. 

13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do szybszej realizacji zamówień tj. do 2-3 dni po zaksięgowaniu środków.

14. W przypadku wybrania przez Klienta metody płatności przelewem tradycyjnym zobowiązany jest on wykonać przelew w ciągu 2 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia. W przypadku nieodnotowania wpłaty przez Sprzedawcę w ciągu 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Klienta Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie z winy Klienta z uwagi na brak płatności. Brak płatności w ww. terminie uważany jest za dorozumiane odstąpienie od Umowy przez Klienta. O anulowaniu zamówienia Klient zostanie poinformowany mailowo na adres podany przez niego w formularzu zamówienia. W przypadku gdy brak płatności wynikał z sytuacji niezawinionej przez Klienta, w szczególności z przerwy w dostępie do bankowości internetowej Klient powinien poinformować Sprzedawcę o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości na jego adres mail lub odpowiadając na wiadomość otrzymaną od Sprzedawcy dotyczącą anulowania zamówienia. Sytuacje takie będą rozstrzygane indywidualnie.

15. Klient zobowiązuje się do nieskładania zamówień fałszywych i nieuczciwych, za takie na potrzeby niniejszego regulaminu uważane są zamówienia, które w szczególności: zawierają dane nieprawdziwe, zostały złożone jest bez zamiaru zrealizowania umowy lub opłacone przy użyciu kradzionej karty płatniczej lub poprzez włamanie na internetowe konto bankowe osoby trzeciej.

16. W razie wykrycia sytuacji lub podejrzenia, że może zachodzić sytuacja z punktu poprzedzającego Sprzedawca podejmie odpowiednie kroki zmierzające do wyjaśnienia zaistniałego stanu.

17. W przypadku nieodebrania Produktu w czasie właściwym tj. przed jego odesłaniem do Sprzedawcy, Sprzedawca ma prawo obciążyć Klienta kosztami w granicach szkody jaką poniósł w związku z nieodebraniem przez Klienta Produktu i jego zwrotnym odesłaniem, w szczególności kosztami przesyłki.

18. Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie, gdy nie zostanie odebrane przez Klienta w odpowiednim czasie.

§ 5

Cena i oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

2. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

3. W przypadku poinformowania Klienta o cenie drogą mailową związanie umową nastąpi po akceptacji ceny przez Klienta – akceptacja ceny powinna być wyrażona w mailu zwrotnym do Sprzedawcy

4. Klient może skorzystać z następujących możliwości dostawy:

a) Przesyłka kurierska – orientacyjny czas realizacji do 7 dni roboczych, od momentu przekazania Produktu kurierowi tj. od dnia wysyłki, określonego stosownie do § 5 ust. 9 niniejszego regulaminu

5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online oraz bezpieczeństwo płatności online jest spółka Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, przy ul. Powstańców Warszawy 6.

6. Możliwe formy płatności Blue Media S.A.:

Karty płatnicze:

* Visa

* Visa Electron

* MasterCard

* MasterCard Electronic

* Maestro

§ 6